• PC

Thứ Năm, 27/07/2017  | 11:42

Hiện

Quên mật khẩu ?

Ngày sinh           

Ngày cấp           

Hiện

Hiện

capcha

Close

KẾT QUẢ KINH DOANH quý 2 năm 2017

MCK LNST (tỷ đồng) Luỹ kế % KH P/E
HTT 3.94 5.41 - -
C69 1.1 2.13 - -
GKM 1.77 3.15 - -
HPM 0.56 - - (43.5)
ATS 0.21 0.56 - 27.2
MPT 1.71 4.55 - 7.4
HVA 0.01 0.11 - 12.7
VMI 2.7 4.74 - 4.3
PSE 1.84 5.24 - 11.6
CTT 1.59 3.27 - 5.4